NOTĂ DE INFORMARE cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale participantului în cadrul evenimentului de absolvire din cadrul ACADEMIA DE LEADERSHIP ȘI MANAGEMENT ȘCOLAR

În condițiile art. 13 al Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protecția datelor).

Datele cu caracter personal care vă privesc sunt colectate și prelucrate de către operatorul de date cu caracter personal subscrisa Asociația pentru Valori in Educație (AVE) în calitate de coordonator al proiectului Academia de Leadership și Management Școlar, cu sediul în Bd. Expoziţiei, Nr. 1B, Corp A, parter, camera 06, Sectorul 1, cod poştal 012101, cod fiscal 34486852, în conformitate cu art. 13 al Regulamentului (UE) 2016/676 (denumită în continuare „ AVE”).

Prezenta Notă de informare vizează toate datele cu caracter personal colectate și prelucrate de AVE în cadrul evenimentului de absolvire din cadrul programului Academia de Leadership și Management Școlar.

Pentru noi, AVE, securitatea şi confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal sunt foarte importante și sunt tratate ca atare.  În acest sens, garantăm că vom lua toate măsurile necesare în vederea asigurării securității şi confidențialității datelor cu caracter personal prelucrate, precum şi în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile şi exclusiv în scopurile specificate mai jos.

 

1. Cum colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Colectăm doar acele date cu caracter personal pe care ni le furnizați în mod voluntar prin înscrierea dvs. În cadrul proiectului Academia de Leadership și Management Școlar derulat și coordonat de AVE.

Datele dumneavoastră cu caracter personal ne sunt necesare pentru pentru organizarea evenimentului de absolvire al Academiei de Leadership și Management Școlar AVE, acestea fiind obligatorii conform dispozițiilor legale aplicabile, care reglementează aceste materii, sau, după caz, necesare pentru noi în baza interesului nostru legitim.

 

2.  Prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate de la dumneavoastră sunt prelucrate exclusiv în scopurile specificate în prezenta Notă de informare şi doar pe baza unei temei legal de prelucrare, specificat de dispozițiile legale aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal.

 

3. Scop

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în scopul organizării evenimentului de Absolvire.

Furnizarea datelor personale precum nume, prenume, telefon, e-mail, imagine reprezintă o obligație legală/contractuală pentru colaborarea în contextul acestui proiect, astfel că furnizarea acestor informații este obligatorie, iar nerespectarea ei atrage imposibilitatea participării dumneavoastra în acest proiect.

 

4. Legalitate

Interesul legitim al AVE în vederea colectării și prelucrării datelor cu character personal în derularea proiectului Academia de Leadership și Management Școlar – Art. 6 alin.1, lit.b,c din Regulamentul (UE) 2016/676 (respectiv, prelucrarea este necesară pentru colaborarea în contextul proiectului).

 

5. Persoane vizate

Persoane fizice – directorii unităților de învățământ publice și private din programul Academiei de Leadership si Management Școlar, coachii directorilor din program, invitați din mediul de business, consiliul director AVE, alături de echipa organizatorică.

 

6. Date cu caracter personal:

 • date de identificare: nume, prenume, adresa de e-mail
 • date de contact: numărul de telefon și adresa de e-mail
 • imagini foto, înregistrări video şi/sau audio;

 

7. Perioada de timp pentru care vor fi stocate datele cu character personal: este de 10 ani;

Deoarece sunteți îndreptățit să cunoașteți scopul pentru care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, vă vom informa înainte de a prelucra datele dumneavoastră în orice alt scop decât cele pentru care ni le-ați încredințat.

Mai mult, vă protejăm în mod corespunzător interesele, drepturile şi libertățile. Datele cu caracter personal sunt stocate în mod securizată, precum şi protejate în tranzit. Datele care nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului pentru care au fost colectate vor fi șterse.

 

8. Minimizarea datelor cu caracter personal

Colectarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este limitată la ceea ce este strict necesar pentru

atingerea scopurilor menționate mai sus.

 

9. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră pot fi transmise, numai în scopul menționat în prezenta notă de informare, către următoarele categorii de destinatari:

 • societăți comerciale autorizate a presta activități în următoarele domenii – contabilitate, transport, cazare, tiparituri, fotografie și producție audio – video, săli care găzduiesc evenimente, firme de control acces și supraveghere anti-efracție, sau orice alți furnizori de servicii care vor fi utilizati de AVE pentru organizarea cu succes a modulelor de curs sau a programului în general și cu care AVE are încheiate contracte de prestări servicii;
 • echipei organizatorice AVE;
 • voluntari ai evenimentului
 • angajaților din echipa locației unde se va desfășura evenimentul;
 • autoritațile publice, la solicitarea întemeiată a acestora;
 • organele de control, la solicitarea întemeiată a acestora;
 • organele fiscale la solicitarea întemeiată a acestora;
 • organele judiciare la solicitarea întemeiată a acestora;
 • executori judecătorești, la solicitarea întemeiată a acestora;
 • angajații și managementul AVE, precum și alte persoane din comunitatea AVE;
 • furnizorii de servicii de comunicare ai AVE (ex. [Mailchimp]);
 • furnizori servicii de organizare de evenimente și comunicare (agenții de PR, logistică, comunicare):
 • furnizori de servicii suport (IT, internet, telefonie, contabilitate, suport juridic, audit, etc.);

 

10. Securitatea datelor cu caracter personal

Având în vedere importanța datelor dumneavoastră cu caracter personal, AVE va lua toate măsurile organizatorice și tehnice considerate necesare în acest sens.  În cazul în care se va descoperi un incident cu privire la securitatea datelor cu caracter personal care prezintă un risc pentru drepturile și libertățile dumneavoastră vom notifica Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”) în termenul legal de 72 de ore. De asemenea, veți fi informat(ă) personal cu privire la incidentul de securitate dacă acesta este de natură să prezinte un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dumneavoastră.

 

11. Drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

În raport cu operatorul și în ceea ce privește datele personale furnizate, aveți următoarele drepturi:

 • dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu datele dumneavoastră personale;
 • dreptul de acces la următoarele informații: scopurile prelucrării; categoriile de date cu caracter personal vizate; destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate; acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
 • dreptul de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal (rectificarea datelor personale incorecte, inexacte, incomplete sau neactualizate, precum și ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cazul în care prelucrarea în continuare nu este necesară sau este nelegală sau atunci când consimțământul a fost retras pentru prelucrarea acestor date pentru care anterior consimțământul a fost dat. Datele cu caracter personal a căror stocare se face în conformitate cu prevederile legale nu pot fi șterse);
 • dreptul de a se opune prelucrării;
 • dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal – în situațiile prevăzute de lege puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • dreptul la portabilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal – datele dumneavoastră putând fi transmise la solicitarea dumneavoastră fie către dumneavoastră, fie către un alt operator de date, a unei copii a datelor cu caracter personal pe care AVE le prelucrează cu privire la dumneavoastră;
 • dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere; în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora; existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, precum și informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări;
 • dreptul la ștergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”;
 • dreptul la restricționarea prelucrării în cazurile următoare: când contestația exactitatea datelor (restricționarea prelucrării va dura o perioadă ce îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor), când prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; când operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră le solicitați pentru exercitarea unui drept în instanță;
 • dreptul de a vă opune prelucrării necesare pentru îndeplinirea unei sarcini ce servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul sau prelucrării necesare în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o terță parte, precum si creării se profiluri pe baza acestor dispoziții;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, cu excepția cazurilor în care o astfel de prelucrare este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract, când este autorizată de dreptul Uniunii sau de dreptul intern sau când există consimțământul persoanei vizate;
 • dreptul de a obiecta cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal – puteți exercita acest drept în legătură cu datele cu caracter personal în cazul în care acestea sunt prelucrate având ca temei legal interesul legitim, interesul public sau cazul în care acestea au fost folosite pentru crearea de profiluri;
 • dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, pentru situația în care se prelucrează date în temeiul consimțământului expres (conform art. 6 alin. 1 lit. a din Regulamentului UE 2016/679) precum și în situația în care se prelucrează date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau date privind viața sexuală sau orientarea sexuală, când prelucrarea acestor date se realizează în baza consimțământului explicit. Dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră pentru recrutări, participări și înscrieri la viitoarele programe AVE, retragere ce poate fi exprimată oricând și care conduce la eliminarea datelor dumneavoastră cu caracter personal din baza noastră de date în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 30 de zile;
 • dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere.

 

12. AVE vă susține în exercitarea drepturilor dumneavoastră

Pentru orice întrebări sau clarificări suplimentare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sau doriți să ne adresați o întrebare și/sau solicitare, precum și să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail [bianca.ciubotariu@ave-romania.ro] sau direct la adresa sediului nostru din Bd. Expoziţiei, Nr. 1B, Corp A, parter, camera 06, Sectorul 1, cod poştal 012101.

AVE va analiza cu atenție fiecare solicitare în cel mai scurt termen posibil, dar nu mai târziu de 30 de zile.  În cazul în care se dovedește că vom avea nevoie de mai multe informații din partea dumneavoastră, vă vom informa fără întârziere cu privire la acest aspect și de asemenea vă vom informa cu privire la prelungirea termenului de analiză a solicitării dumneavoastră dacă este cazul.

 

13. Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul AVE

Pentru orice altă clarificare cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal vă puteți adresa Responsabilului cu Protecția Datelor din cadrul AVE – la adresa de e-mail [bianca.ciubotariu@ave-romania.ro] sau direct la adresa sediului nostru din Bd. Expoziţiei, Nr. 1B, Corp A, parter, camera 06, Sectorul 1, cod poştal 012101.

Dacă considerați că AVE nu a soluționat toate cererile dumneavoastră sau sunteți nemulțumit(ă) de răspunsurile noastre, puteți formula la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) sau vă puteți adresa instanțelor de judecată competente.

Orice modificare a informațiilor cuprinse în prezenta Notă de informare va fi adusă la cunoștința dumneavoastră în cel mai scurt timp.  Drepturile dumneavoastră conferite de lege nu vor fi afectate de nicio modificare a Notei de informare.

Prezenta Notă de informare cuprinde 3 (trei) pagini și servește la informarea persoanei/persoanelor vizate, pentru situația în care datele cu caracter personal sunt colectate direct de la persoana vizată.

 

FORMULAR DE CONSIMȚĂMÂNT

 

În temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) al Regulamentului nr. 679/27.04.2016 adoptat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuarea ”Regulamentul”)

Declar prin prezenta că sunt de acord cu utilizarea și prelucrarea datelor mele cu caracter personal și am adus la cunoștința Asociația pentru Valori în Educație (AVE), cu sediul în Bd. Expoziţiei, Nr. 1B, Corp A, parter, camera 06, Sectorul 1, cod poştal 012101, cod fiscal 34486852, următoarele date personale: nume, prenume telefon, e-mail, imagine pentru participarea la evenimentul de absolvire organziat de AVE.

Cu ocazia furnizării datelor cu caracter personal, mi s-au adus la cunoștință informațiile prevăzute de art.13 al Regulamentului, precum și drepturile ce îmi revin în temeiul acestui Regulament, prin intermediul unei Note de informare ce constituie parte integrantă a prezentului formular.

În egală măsură, mi s-a adus la cunoștință și înțeleg că scopul prelucrării datelor cu caracter personal furnizate este reprezentat de organizarea absolvirii directorilor din programul Academiei de Leadership și Management Școlar, prelucrarea realizându-se în temeiul art. 6 alin.1, lit.b,c din Regulamentul (UE) 2016/676 (respectiv, prelucrarea este necesară pentru colaborarea în contextul proiectului).

De asemenea, sunt de acord cu utilizarea fără restricții a imaginii mele (fotografii, filme, clipuri etc.) exclusiv în scopul promovării activităților și rezultatelor proiectului Academiei de Leadership și Management Școlar pe pliante, postere, broșuri, presă scrisă și audio video, site-ul proiectului etc. Imaginile nu pot fi degradante, sau defăimătoare și nu pot aduce atingere dreptului la viața privată, decentă și/sau normelor morale.

Declar că înțeleg și sunt de acord ca datele mele cu caracter personal puse la dispoziția operatorului pentru a fi prelucrate de către acesta, în scopul/ scopurile derulării raporturilor de colaborare și de informare cu privire la programele, știrile, evenimentele și cursurile viitoare susținute de AVE și partenerii acestuia prin emailuri informative și campanii de newslettere.

Prin completarea documentului jotform și bifarea căsuței , îmi exprim consimţământul expres şi neechivoc, explicit şi informat, asupra colectării, prelucrării şi utilizării tuturor datelor mele cu caracter personal puse la dispoziția operatorului AVE să fie prelucrate de către acesta:

 • sunt de acord ca datele mele personale să fie utilizate de organizatorii evenimentului pentru a-mi furniza detaliile referitoare la programul absolvirii;
 • sunt de acord să apar în fotografiile de la evenimentul de absolvire organizat de AVE;
 • sunt de acord ca acele fotografii să fie utilizate cu scop de diseminare/promovare eveniment pe rețele de socializare/materiale promoționale;
 • sunt de acord ca numele/identitatea să îmi fie menționat(ă) pe rețelele de socializare, website sau în comunicări colective către partenerii AVE.